Mūsdienās cilvēki ir gana mobili un ceļo no vienas valsts uz citu. Kāda ir kārtība, lai, pārceļoties no Latvijas uz dzīvi citā Eiropas Savienības (ES) valstī, turpinātu saņemt bezdarbnieka pabalstu? Kā saņemt ģimenes pabalstu, ja bērni dzīvo vienā, bet vecāki strādā citā valstī?

Pārceļoties uz dzīvi citā Eiropas Savienības valstī, nezūd tiesības saņemt bezdarbnieka vai ģimenes pabalstu 

Vai varu saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu citā ES valstī?
Bezdarbnieks, kurš jau saņem bezdarbnieka pabalstu Latvijā vai kuram ir noteiktas tiesības saņemt šo pabalsta, var izlemt doties darba meklējumos uz kādu ES valsti un turpināt saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu līdz trīs mēnešiem no izbraukšanas dienas (vēlāk šo periodu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem).

Lai, meklējot darbu citā ES valstī, varētu turpināt saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu, laikus nepieciešams pieprasīt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) U2 dokumentu “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana”.
Šajā laikā bezdarbnieka pabalstu turpinās izmaksāt VSAA pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas no attiecīgās ES dalībvalsts kompetentās iestādes par bezdarbnieka reģistrēšanos un darba meklētāja pienākumu pildīšanu šajā valstī.
Jāņem vērā, ka citā ES valstī Latvijas bezdarbnieka pabalstu izmaksā tikai tajā gadījumā, jo cilvēks šajā valstī turpina meklēt darbu un uz to devies darba meklējumos. Personai, kas izbrauc uz citu valsti, Nodarbinātības valsts aģentūrā vismaz četras nedēļas pirms izbraukšanas jābūt reģistrētai kā bezdarbniekam (atsevišķos gadījumos šo periodu var saīsināt, piemēram, ja persona dodas līdzi laulātajam, kas sācis strādāt citā ES valstī).

Pēc ierašanās citā ES valstī no Latvijas izbraukušajam bezdarbniekam septiņu dienu laikā jāreģistrējas šīs valsts nodarbinātības dienestā un jāveic nepieciešamie bezdarbnieka pienākumi saskaņā ar konkrētās valsts noteikto kārtību.

Ja noteiktajā laikā neesmu atradis darbu citā valstī, vai turpināšu tur saņemt bezdarbnieka pabalstu?
Nē. Ja bezdarbnieks šajā laikā nebūs atradis darbu, bet viņam būs tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu ilgāku periodu, tad persona varēs turpināt saņemt šo pabalstu tikai tad, ja atgriezīsies Latvijā līdz trīs vai sešu mēnešu perioda beigām.
Bezdarbniekam atkārtoti izbraucot uz citu ES valsti darba meklējumos, nav tiesību saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu. Lai atkārtoti izbrauktu darba meklējumos uz citu valsti un saņemtu Latvijas bezdarbnieka pabalstu, atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem jānostrādā noteiktais periods, kas nepieciešams, lai būtu tiesības saņemt pabalstu, un jāiegūst no jauna bezdarbnieka statuss.

Kurā valstī pieprasīt bezdarbnieka pabalstu, ja esmu strādājis vairākās ES valstīs?
Bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES valstī, kurā pēdējo reizi bijāt nodarbināts. Ja pēc bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas citā ES valstī vēlaties atgriezties Latvijā un meklēt darbu šeit, jūs varat kompetentajai iestādei, kas piešķīrusi pabalstu, pieprasīt U2 dokumentu un turpināt saņemt šīs valsts piešķirto pabalstu līdz trīs vai sešiem mēnešiem Latvijā.

No kuras valsts varu saņemt ģimenes pabalstu, ja vecāki strādā dažādās valstīs?
Saskaņā ar ES Regulu jebkura persona var būt apdrošināta tikai vienā ES/Eiropas Ekonomiskās zonas valstī un saņemt attiecīgo pabalstu tikai no vienas valsts. Līdz ar to ir svarīgi noteikt, kura valsts ir atbildīga par ģimenes pabalstu izmaksu gadījumos, kad vienas ģimenes locekļi dzīvo un/vai ir nodarbināti divās vai vairākās ES valstīs.
Tā kā parasti darba ņēmējs vai pašnodarbinātais tiek apdrošināts tajā valstī, kur ir nodarbināts, arī par ģimenes pabalstu izmaksu parasti atbildīga ir attiecīgās personas nodarbinātības valsts.

Tas nozīmē, ka darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, uz kuru attiecas vienas valsts tiesību akti, ir tiesības saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem saņemt ģimenes pabalstus par saviem ģimenes locekļiem arī tad, ja viņi dzīvo citā ES valstī.
Piemērs. Toms ir nodarbināts Latvijā. Viņa sieva un viņu divi bērni, kuri ir 8 un 12 gadus veci, dzīvo Igaunijā. Sieva nestrādā. Ģimenes pabalsti ir izmaksājami saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

Ja vecāki strādā katrs savā valstī, kas izmaksās ģimenes pabalstu?
Gadījumos, kad nodarbināti ir abi vecāki, par ģimenes pabalstu izmaksu atbildīgo valsti nosaka bērna dzīvesvietas valsti. Ja bērns dzīvo valstī, kurā strādā viens no vecākiem, par pabalsta izmaksu atbildīga ir tēva vai mātes nodarbinātības valsts.
Piemērs. Jana ir nodarbināta Francijā. Viņas vīrs Pēteris un viņu trīs bērni dzīvo Latvijā. Pēteris ir nodarbināts Latvijā. Ģimenes pabalstu vispirms piešķir saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Ja ģimenes pabalstu kopējā summa, kas ģimenei pienākas Francijā, pārsniedz pabalstu summu Latvijā, tad Francija piemaksā šo starpību.

Gadījumos, kad bērns nedzīvo nevienā no abu vecāku nodarbinātības ES valstīm, atbildīga par ģimenes pabalstu izmaksu ir mātes vai tēva nodarbinātības valsts, kurā ģimenei pienākošos pabalstu kopsummas apmērs ir lielāks.

Piemērs. Daiga strādā Lietuvā, viņas vīrs Gundars – Latvijā, abu vecāku un viņu trīs bērnu dzīvesvieta ir Igaunijā. Tā kā abi vecāki strādā dažādās valstīs un bērni nedzīvo nevienā no tām, Latvija un Lietuva veic šai ģimenei pienākošos pabalstu apmēru salīdzināšanu. Piemēram, atbalstu apmērs, ko ģimenei būtu tiesības saņemt Latvijā ir 68 eiro, pabalstu apmērs Lietuvā – 75 eiro. Tā kā Lietuvas pabalstu apmērs ir lielāks, pabalstu izmaksu ģimenei veiks Lietuva.

Kas maksā ģimenes pabalstu bezdarbniekiem un pensionāriem?
Bezdarbnieki ģimenes pabalstus saņem no tās ES dalībvalsts, kura maksā bezdarbnieka pabalstu. Ja persona saņem pensiju no vienas ES dalībvalsts, tad ģimenes pabalstus piešķir saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem neatkarīgi no tā, kurā valstī dzīvo pensionārs vai viņa bērni.
Ja pensionārs saņem pensiju no divām valstīm, tad tā valsts, kur pensionārs dzīvo, ir primārā ģimenes pabalstu maksātāja; ja otrajā valstī ģimenes pabalsti ir lielāki, tad otrā valsts veic piemaksu.

Ja mani nosūta strādāt uz citu valsti, kas izmaksās ģimenes pabalstu?
Uz darba ņēmējiem, kas nosūtīti (izsniegts A1 sertifikāts) no vienas ES valsts strādāt uz citu, nosūtījuma perioda laikā attiecas tās valsts tiesību akti, no kuras viņi ir nosūtīti.
Piemērs. Jāņa darba devējs Latvijā nosūta viņu uz astoņiem mēnešiem strādāt Vācijā. Viņam līdzi dodas sieva, kas nestrādā, un viņu divi bērni – trīs un piecus gadus veci. Nosūtījuma laikā viņiem ir tiesības saņemt ģimenes pabalstus no Latvijas.

Kā jārīkojas, ja man ir tiesības saņemt ģimenes pabalsta piemaksu no citas valsts?
Ja VSAA konstatē, ka personai varētu būt tiesības saņemt starpības piemaksu saskaņā ar citas valsts tiesību aktiem, tad VSAA nekavējoties pārsūta pieteikumu šīs valsts kompetentajai iestādei un informē iesaistīto personu; turklāt VSAA informē citas valsts iestādi par tās lēmumu attiecībā uz pieteikumu un piešķirtā ģimenes pabalsta apmēru.

Piemērs. Anna, kas dzīvo ar bērnu Latvijā un ir nodarbināta, iesniedz VSAA iesniegumu, lai ģimenes pabalstu saņemtu Latvijā, taču bērna tēvs Andris strādā Īrijā. VSAA piešķir ģimenes pabalstus Annai un papildus pārsūta viņas pieteikumu Īrijas kompetentajai iestādei, un informē par to Annu, kā arī VSAA informē Īrijas kompetento iestādi par savu lēmumu attiecībā uz iesniegumu un ģimenes pabalstu apmēru.

Ko darīt, ja ģimenes pabalsta saņēmējs to neatvēl bērniem?
Ja persona, kam būtu piešķirami ģimenes pabalsti, neizmanto tos ģimenes locekļu uzturēšanai, VSAA nodrošina šos pabalstus tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kas faktiski uztur ģimenes locekļus, kā to apliecina dzīvesvietas iestāde.
Attiecīgajā gadījumā ir nepieciešams iesniegums brīvā formā, kurā persona apliecina, ka pati audzina bērnu un nesaņem nekādu atbalstu no pabalsta saņēmēja.

Piemērs. Tēvs ir nodarbināts Latvijā, bet māte ar bērnu dzīvo Lietuvā. Tēvam ir tiesības saņemt Latvijas ģimenes pabalstus par bērnu, kas dzīvo ar māti Lietuvā, taču viņš tos neizmanto bērna uzturēšanai. Tādā gadījumā Lietuvas kompetentā iestāde var sazināties ar VSAA un lūgt izmaksāt pabalstus mātei.

Kā pieprasīt ģimenes pabalstu?
Lai pieprasītu ģimenes pabalstus, ir jāiesniedz precīzi aizpildīts iesniegums jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā. Ja pabalsta izmaksāšanā būs iesaistīta arī cita ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, būs nepieciešams pieprasīt informāciju no iesaistītās valsts kompetentās iestādes, to veiks VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa (Lāčplēša ielā 70a, Rīgā; tālrunis 67095102).

Valsts sociālo pabalstu likuma 19. pants nosaka, ka pēc pabalsta piešķiršanas pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt VSAA par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai apmēra grozīšanai.
Lūdzu, sadarbojieties ar VSAA un ziņojiet par iepriekš minētajām izmaiņām. Tādējādi jūs varat iegūt lielākus ģimenes pabalstus un izmantot iespējas, ko sniedz Latvijas dalība ES, kā arī izvairīties no ģimenei piešķirto valsts sociālo pabalstu pārmaksas, jo tās saskaņā ar likumdošanas noteikumiem var tikt ieturētas.