• Aizdevuma līgums
 • Būvniecības līgums
 • Cesijas līgums
 • Darba līgums
 • Dāvinājuma līgums
 • Galvojuma līgums
 • Īres līgums
 • Ķīlas līgums
 • Maiņas līgums
 • Mantojuma līgums
 • Nomas līgums
 • Pārvadājuma līgums
 • Patapinājuma līgums
 • Piegādes līgums
 • Pirkuma līgums
 • Sadarbības līgums
 • Uzņēmuma līgums
 • Uztura līgums
 • U.c.

Ik dienas mēs noslēdzam vairākus tiesiskus darījumus jeb līgumus, dažreiz to pat neapzinoties. Arī veicot ikdienišķu pirkumu pārtikas veikalā, tiek noslēgts tiesisks darījums – pircējs iegūst tiesības uz nopirkto preci savukārt pārdevējs – tiesības uz samaksu. Jums nelabvēlīga līguma noslēgšana bez jurista palīdzības un padoma var atstāt neatgriežamu iespaidu, jo likums nosaka: „Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.”

Mēs, EIRO TEMĪDA: Izstrādājam, analizējam un rediģējam visa veida līgumus, vienošanās. Pārstāvam klientus sarunu vešanā ar otru darījuma pusi pirms līguma noslēgšanas par darījuma sastāvdaļām un līguma saturu, kā arī līgumu noslēgšanas procesā.

Svarīgi:

 • Lai darījumam būtu tiesīgs spēks, ir vajadzīgs, lai tā dalībniekiem būtu tiesībspēja un rīcībspēja šā darījuma taisīšanai; pretējā gadījumā darījums nav spēkā
 • Lai tiesisks darījums būtu spēkā, nepietiek ar to vien, ka tā dalībnieki izteic savu gribu, bet ir vēl vajadzīgs, lai šī griba būtu radusies brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem.
 • Tiesiska darījuma forma ir darījuma pušu ieskatā – tātad, līgumu var noslēgt gan rakstiski, gan mutiski, gan ar konkludentām darbībā,, taču likums nosaka arī izņēmumus, kad rakstiska vai notariāla forma ir būtiska sastāvdaļa, bez kā darījums nav spēkā.