• Laulības šķiršana pie notāra
  • Laulības šķiršana tiesā

EIRO TEMĪDA apzinās laulības nozīmīgumu cilvēka dzīvē un to, ka ģimenes strīdi jārisina konfidenciālā un personiskā gaisotnē, izprotot problēmu gan cilvēciski, gan profesionāli. Ikviens strīds vispirms risināms sarunu ceļā un lai klients iztiktu bez emocionāliem pārdzīvojumiem, kvalificēts jurists jūsu vietā atrisinās visus mantiskos un nemantiskos jautājumus, kas saistīti ar laulības šķiršanu.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Piedāvājam pārrunu vešanu ar laulātajiem vai to pārstāvjiem par strīdu risināšanas iespējām. Strīdu neesamības gadījumā palīdzēsim šķirt laulību pie zvērināta notāra, nodrošinot ne tikai juridisko palīdzību, bet arī vizīti pie notāra klientam izdevīgā laikā. Strīda gadījumā, sastādām prasības pieteikumu tiesai par laulības šķiršanu, pārstāvam klienta (prasītāja un atbildētāja) intereses un tiesības tiesā. Sastādām vienošanos starp laulātajiem pirms laulības šķiršanas pie notāra vai tiesā, lai atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar nepilngadīgo bērnu aizgādību, bērnu uzturlīdzekļu (alimentu) samaksu, saskarsmes tiesību (tikšanās ar bērnu) īstenošanu un laulāto kopmantas sadali.

Svarīgi:

  • Laulību šķirt pie notāra var, ja abi laulātie tam piekrīt. Ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns un/vai kopīga manta,  laulātajiem pirms laulības šķiršanas lietas uzsākšanas jānoslēdz un pie iepriekšminētajiem diviem dokumentiem jāpievieno rakstveida vienošanās par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.
  •  Ja laulāto starpā pastāv strīds – strīdu risina un laulību šķir tiesa.
  • Tiesā laulību var šķirt pēc viena laulātā pieteikuma, pie notāra – laulātajiem jāiesniedz kopīgs pieteikums, kas sastādīts likumā noteiktā kārtībā.
  • Tiesa šķir laulību tad, ja laulība ir izirusi. Pieņemams, ka laulība ir izirusi, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti. Likumā noteikti arī izņēmuma gadījumā, kad tiesa var šķirt laulību pirms tā izirusi. Iesniegumā par laulības šķiršanu jānorada, ka laulība ir izirusi, taču sīkāki paskaidrojumi nav jāsniedz.
  • Laulības šķiršanas process pie notāra ilgst aptuveni vienu mēnesi, jo pēc pieteikuma iesniegšanas laulātajiem vēl tiek dots 30 dienu ilgs periods pārdomām. Tiesas process var ilgt mēnešiem un pat gadiem ilgi. Tiesa, uzskatot, ka laulību iespējams saglabāt,  var noteikt arī samierināšanās laiku līdz sešiem mēnešiem.
  • Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā maksājama valsts nodeva 142,29 euro apmērā. Šķirot laulību pie notāra maksājama notāra amata atlīdzības takse 71,14 euro apmērā.

Noderīgas saites:

Laulības šķiršana tiesā. Skaidrojums. http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/244869-laulibas-skirsana-tiesa/

Laulības šķiršana pie notāra. Skaidrojums. http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/225407-ka-izskirt-laulibu-pie-notara/

LR Tieslietu Ministrija. Jurisdikcija, piemērojamais likums, spriedumu atzīšana un izpilde ģimenes lietās (laulības šķiršana, vecāku atbildības jautājumi, uzturēšanas saistības)  –  http://www.tm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/tiesiska-sadarbiba-civillietas/jurisdikcija-piemerojamais-likums-spriedumu-atzisana-un-izpilde-gimenes-lietas-laulibas-skirsana