• Laulības līgums
  • Laulāto kopmantas sadale

Dzīve ir neparedzama, tādēļ laulāto mantiskajām attiecībām jābūt sakārtotām jau pašā laulības sākumā. Par piedāvājumu otram laulātajam noslēgt laulību līgumu nav jākaunas, šobrīd tas ir modernas un par nākotni domājošas ģimenes standarts. Laulāto kopmantas sadale var būt garšs un sarežģīts process, tādēļ iesakam ietaupīt galvas sāpes un uzticēt procesu profesionālam juristam.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Piedāvājam palīdzību laulības līguma sastādīšanā, analīzē un noslēgšanā pie notāra, laulības līguma reģistrāciju Laulāto mantisko attiecību reģistrā un citos publiskajos reģistros. Palīdzēsim taisnīgi un saskaņā ar likumu sadalīt laulāto kopmantu ārpustiesas ceļā savstarpēji vienojoties un strīdu gadījumā – tiesas ceļā.

Svarīgi:

  • Ja laulāto starpā nav noslēgts laulības līgums, laulāto mantiskās attiecības regulē likums.
  • Likums nosaka, ka šķirot laulību, katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu.
  • Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta.
  •  Katra laulātā atsevišķa manta it sevišķi ir: 1) manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības vai ko laulātie līgumā noteikuši par atsevišķu mantu; 2) priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā; 3) manta, ko viens laulātais ieguvis bez atlīdzības laulības laikā; 4) laulātā atsevišķās mantas ienākumi, kas nav nodoti ģimenes un kopīgās mājsaimniecības vajadzībām;
  • Viena laulātā manta neatbild par otra laulātā saistībām. Ja par viena laulātā parādiem vērsta piedziņa uz otra laulātā atsevišķo mantu, pēdējais var prasīt, lai šo mantu atsvabina no piedziņas. Ja par viena laulātā parādiem vērsta piedziņa uz laulāto kopīgo mantu, otrs laulātais var prasīt mantas dalīšanu un viņa daļas atsvabināšanu no piedziņas.

Noderīgas saites:

Uzņēmumu reģistrs. Laulātie – http://www.ur.gov.lv/laulatie.html

LR Tieslietu Ministrija. Laulāto mantiskās attiecības – http://www.tm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/tiesiska-sadarbiba-civillietas/laulato-mantiskas-attiecibas