EIRO TEMĪDA informē: Īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā jāveic obligāti. Par kavēšanos (ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, pagājuši vairāk kā seši mēneši) – paaugstināta valsts nodeva.

Zemesgrāmatu likumā un citos saistītos normatīvos aktos pieņemti vērienīgi grozījumi. Zemesgrāmatu likuma 1. pants papildināts ar teikumu: „Nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta.” Soda sankcijas par īpašuma tiesību savlaicīgu nereģistrēšanu zemesgrāmatā nav paredzētas, tikai jāņem vērā, ka, kavējoties ar šo darbību, būs jāmaksā palielināta valsts nodeva. Piemēram, ja īpašuma tiesības nebija nostiprinātas zemesgrāmatā līdz šā gada 1.jūlijam, tad neatkarīgi no iemesliem, kāpēc tas nav izdarīts, vēršoties zemesgrāmatā ar dokumentiem par īpašumtiesību nostiprināšanu, būs jāmaksā par 50% lielāka nodeva, jo tiek ņemts vērā darījuma līguma noslēgšanas datums. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”.

Gadījumi, kuros iedzīvotājiem pašiem nevajadzēs doties uz zemesgrāmatu nodaļu

Nākamais svarīgais jautājums saistībā ar grozījumiem Zemesgrāmatu likumā ir par citu valsts informācijas sistēmu (IS) datu izmantošanas paplašināšanu tiešsaistē. Noteiktos gadījumos datu aktualizācija zemesgrāmatā notiks bez nekustamā īpašuma īpašnieka tiešas iesaistes. Pēc tam kad dati aktualizēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS un Iedzīvotāju reģistrā, tie tiešsaistē tiks nodoti zemesgrāmatu nodaļām un veikti attiecīgi grozījumi zemesgrāmatas nodalījumā.

Likuma 41.pants ir papildināts ar otro daļu, un šie grozījumi stāsies spēkā ar 1.janvāri. Ir uzskaitīti seši gadījumi, kuros cilvēkam uz zemesgrāmatu vairs nebūs jādodas un nebūs jālūdz izmainīt kādas ziņas. Tiešsaistē tiks izdarīti šādi grozījumi:

 • maina kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu;
 • nemainot zemes gabala robežas, precizē zemes gabala platību un nekustamā īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā reģistrējamām apgrūtinātām teritorijām saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas datiem;
 • precizē dzīvokļa īpašuma kā atsevišķa īpašuma kopējo platību, ja platības izmaiņas saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu neietekmē dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu un tas ir reģistrēts kadastra IS;
 • pamatojoties uz pašvaldības privatizācijas komisijas vai akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” iesniegtu dokumentu par konstatētām neprecizitātēm, kas radušās dzīvojamās mājas domājamo daļu noteikšanā privatizācijas procesā, precizē dzīvokļu īpašumu sastāvā esošo kopīpašuma domājamo daļu apmēru, ja tas ir reģistrēts kadastra IS;
 • veic izmaiņas nekustamā īpašuma objekta adresē;
 • veic izmaiņas to fizisko personu identifikācijas datos, kurām piešķirts personas kods.

Nostiprinājuma lūgums elektroniskā veidā

Nozīmīgi jaunumi ir saistībā ar nostiprinājuma lūgumu. Ir ieviests vienas pieturas aģentūras princips: ja cilvēks, piemēram, aizgājis pie tiesu izpildītāja, maksātnespējas administratora vai vērsies pašvaldības iestādēs, no šīm institūcijām zemesgrāmatā elektroniski nonāk nostiprinājuma lūgumi. Zemesgrāmatu likumā ir jauns 66.1pants, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.maijā“.

Nostiprinājuma lūgumu, kas parakstīts normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktā kārtībā, var iesniegt:

 • kredītiestāde, kurai par labu nostiprināta ķīlas tiesība zemesgrāmatā, – par hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu dzēšanu;
 • zvērināts tiesu izpildītājs – par atzīmes ierakstīšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu;
 • maksātnespējas procesa administrators – par atzīmes ierakstīšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu;
 • valsts vai pašvaldības iestāde, ja nostiprinājuma lūgums pamatots ar šo iestāžu izdotu dokumentu, izņemot nostiprinājuma lūgumu par valstij vai pašvaldībai piederošiem un piekrītošiem zemes gabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti, un zemes gabaliem, kuri atrodas ostas teritorijā;
 • zvērināts notārs, ja nostiprinājuma pamatā ir šā zvērināta notāra taisīts notariāls akts.

 

Informācijas avots: www.lvportals.lv, www.likumi.lv

Neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie EIRO TEMĪDA juristiem, kas konsultēs visos jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu. PIERAKSTĪTIES UZ KONSULTĀCIJU “EIRO TEMĪDA” juridiskajā birojā iespējams zvanot pa tālruni: 67270292 vai 29180099. Mēs atrodamies: Aleksandra Čaka ielā 83/85 6.birojā (3.stāvs), Rīgā.