• Konsultācijas darbiniekam un darba devējam
  • Darba līgumu, grozījumu, uzteikumu sastādīšana, analīze
  • Darbinieka atlaišanas (uzteikuma) tiesiskums, pamatotība
  • Darbinieka pārstāvība tiesā
  • Darba devēja pārstāvība tiesā

Darbinieku un darba devēju attiecībās bieži vien rodas nesaskaņas un strīdi par darba samaksu, atvaļinājuma piešķiršanu, nelikumīgu atlaišanu, darba drošību un citiem svarīgiem jautājumiem, kuri skar darbinieka un arī darba devēja tiesības un intereses. Diemžēl lielākoties darbinieki maz pārzina savas tiesības vai arī baidās izmantot likumos noteiktos līdzekļus, jo nevēlas zaudēt darba vietu.

Darba strīdi risināmi dažādi – vispirms ieteicams konsultēties un saņemt profesionālu padomu, lai uzzinātu vai tiešām ir pārkāptas darbinieka vai darba devēja tiesības. Pirms vērsties tiesā un citās valsts institūcijās, ieteicams strīdu risināt sarunu ceļā. Mēs piedāvājam savu dalību sarunās, lai nodrošinātu Jūsu interešu un tiesību pilnīgu aizsardzību. Ja sarunas nav devušas vēlamo rezultātu, darbinieks ir tiesīgs vērsties Valsts Darba Inspekcijā. Iesniedzot pamatotu sūdzību par pārkāpumiem, VDI veic pārbaudes, uzliek par pienākumu pārtraukt darbības, kas neatbilst likumam un  var tikt administratīvi sodīts. Ja darbinieku neapmierina VDI amatpersonu pieņemtie lēmumi (brīdinājumi un rīkojumi), kas skar darbinieka intereses, darbibiekam ir tiesības attiecīgo administratīvo aktu pārsūdzēt inspekcijas direktoram, bet viņa lēmumu – tiesā (administratīvā procesa ietvaros). Ja minētie strīdu risināšanas veidi nav noveduši pie risinājuma, darbiniekam un darba devējam ir tiesības vērsties tiesā. Lai uzsāktu tiesvedību, tiesā iesniedzams prasības pieteikums, kura pareiza un kvalitatīva sastādīšana ir atstājama juristu ziņā, jo tā juridiski pamatotais saturs ir tiešā sakarībā ar jūsu izredzēm uzvarēt šajā procesā.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Sniedzam konsultācijas  darbiniekiem un darba devējiem par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no Darba likuma. Palīdzam risināt darba strīdus tiesā un ārpus tiesas. Izstrādājam dažāda veida dokumentus – darba līgumus, darba līgumu grozījumus, rīkojumus, uzteikumus. Sastādām prasības pieteikumus tiesai pret darba devēju, tai skaitā darbinieka nelikumīgas un nepamatotas atlaišanas gadījumā (prasība par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, par darbinieka atjaunošanu darbā, par darba samaksas piedziņu, kompensācijas piedziņu). Sastādām prasības pieteikumus pret darbinieku, tai skaitā par darba devējam nodarītiem zaudējumiem u.c. Ja nepieciešams, sniedzam palīdzību un pārstāvam klientus saziņā un strīdos ar arodbiedrībām, Valsts Darba inspekciju un citām valsts iestādēm.

 

Svarīgi:

  • Negaidiet, kas darbinieks vai darba devējs labosies, tādēļ laikus meklējiet palīdzību pie profesionāla jurista, kurš ieteiks labāko risinājumu un rīcības plānu
  • Ja šķiet, ka jūsu intereses ir aizskartas, nevilcinieties ar palīdzības meklēšanu, jo darba strīdos tiesā ir jāvēršas nekavējoties. Piemēram, saskaņā ar Darba likuma 122.pantu, darbinieks var celt tiesā prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas.
  • Visi prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, noilgst divu gadu laikā. Tas nozīmē, – ja ir pamats sūdzēties par darba devēja rīcību, tas noteikti darāms divu gadu laikā, kopš noticis attiecīgais pārkāpums.
  • Ja darbinieks atlaists, pēc palīdzības VDI var vērsties arī pēc darba attiecību izbeigšanās, jo inspekcija arī risina ar atlaišanu saistītus jautājumus.

Noderīgas saites:

Valsts darba inspekcija – http://www.vdi.gov.lv/lv/

LR Labklājības Ministrija – http://www.lm.gov.lv/

Latvijas Darba devēju konfederācija –http://www.lddk.lv/lv/

Eiropas Sociālais fonds – http://www.esfondi.lv/

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība – http://www.lbas.lv/

Enterprise Europe Network – http://www.een.lv/