Ja darba attiecības tiek pārtrauktas un Jūs vairs neturpināsiet darbu šajā uzņēmumā citā amatā, tad, pamatojoties uz Darba likuma 112.pantu, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, uzteicot darba līgumu 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā noteiktajos gadījumos, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu šādā apmērā:1) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;

2) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts piecus līdz 10 gadus;

3) triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts 10 līdz 20 gadus;

4) četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.

Tā kā darba attiecības vēl nav izbeigtas, nav pamata teikt, ka Jūs esat apkrāpta. Darba likumā paredzēts, ka galīgo aprēķinu darba devējs izmaksā pēdējā darba dienā. Galīgajā aprēķinā ietilpst: alga par pēdējo nostrādāto periodu, neizmantotā atvaļinājuma kompensācija un atlaišanas pabalsts iepriekš norādītajā apmērā.

Jums būtu jālūdz darba devējs iepazīstināt ar rīkojumu par darba attiecību ar Jums pārtraukšanu. Vēlams šo lūgumu izteikt rakstveidā, turklāt norādot uz iepriekšminētajām Darba likumā noteiktajām darbinieka tiesībām. Vēl būtu ieteicams lūgt grāmatvedībai sagatavot un pēdējā darba dienā  izsniegt Jums galīgā aprēķina lapu. Nepieciešamības gadījumā šie dokumenti var kalpot kā apliecinājums prasības pieteikumam tiesā.

Ja pēdējā darba attiecību dienā darba devējs pārkāpj likumu un Jums pienākošos atlīdzību neizmaksā, Jūs varat doties uz Valsts darba inspekciju, kas uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu. Inspekcijas konsultatīvie tālruņi – 67186522, 67186523, anonīmais uzticības tālrunis – 67312176.

Padomus darba aizsardzības jautājumos Tev sniegs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba aizsardzības konsultanti:

Rīgā                                                      
Bruņinieku iela 29/31, LV-1001
Mārtiņš Pužuls
Tālr. 67035959, 29108231
e-pasts: martins@lbas.lv