Civillikumā jauns tiesību institūts – apbūves tiesība – uz tās pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā.

Civillikuma-jauns-tiesibu-instituts-apbuves-tiesiba