• likumisko mantinieku šķiras, testaments, mantojums